Regulamin Badania
Snap It!

§ 1. Wprowadzenie

1.1 Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania Badania oraz warunki uczestnictwa w Badaniu, w tym zasady przyznawania Uczestnikom Badania Nagród.


1.2 Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1.2.1 „Badanie” – Badanie „Snap It” organizowany przez Workate Sp. z o.o., prowadzony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.


1.2.2 „Jury” – komisja składająca się z osób będących przedstawicielami Organizatora.


1.2.3 “Nagroda” - nagroda przyznana trzem (3) Uczestnikom wybranym przez Jury. Za I miejsce - kamera GoPro Hero 8 Black, II miejsce - smartwatch Huawei Watch Fit 2, III miejsce – voucher Google Play o wartości 290 zł.


1.2.4 „Organizator” – Workate Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Hugo Kołłątaja 3/15, 20-006 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000784566; posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 9462688656, nr REGON 383268415.


1.2.5 “Regulamin” - niniejszy dokument.


1.2.6 „Uczestnik” – osoba zgłoszona do Badania, która spełnia łącznie poniższe wymagania:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. W Badaniu nie mogą brać udziału osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;

b. jest osobą pełnoletnią;

c. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej;

d. nie jest pracownikiem, członkiem władz lub przedstawicielem Organizatora lub podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Badania, a także nie współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na podstawie innej niż stosunek pracy;

e. nie jest członkiem najbliższej rodziny, tj. wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem, osób, o których mowa w poprzednim punkcie.

1.2.7 „Zgłoszenie” – przystąpienie Uczestnika do Badania następujące poprzez wypełnienie formularza w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej https://badanie.workate.pl/, akceptację warunków Regulaminu i przesłanie dwóch (2), pionowych filmów nagranych za pomocą smartfona, nie dłuższych niż 20 sekund, na adres e-mail snap@workate.pl. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do Nagrody.

§ 2. Postanowienia ogólne

2.1 Celem Badania jest zebranie materiału do badań nad skutecznością wskazówek dotyczących nagrywania filmów za pomocą smartfona.


2.2 Przesłane filmy muszą spełniać następujące kryteria:

2.2.1 Zostać nagrane za pomocą smartfona

2.2.2 Ujęcia zostały wykonane w kadrze pionowym.

2.2.3 Trwać nie krócej niż 10 i nie dłużej niż dwadzieścia (20) sekund.

2.2.4 Nagrane w języku polskim.

2.3 Za wyłonienie najlepszego filmu odpowiada Jury powołane przez Organizatora.


2.4 Badanie prowadzone jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


2.5 Udział w Badaniu jest nieodpłatny i dobrowolny.


2.6 Przed wzięciem udziału w Badaniu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Wzięcie udziału w Badaniu następuje za pomocą Zgłoszenia.


2.7 Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie https://badanie.workate.pl/ i zaznaczenie checkboxu „Akceptuję Regulamin Konkursu” jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.


2.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieprawdziwe dane podane przez Uczestnika. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do Nagrody.


2.9 Badanie trwa od dnia 01.08.2022 r. od godz. 9:00 do dnia 15.08.2022 r. do godz. 23:59.


2.10 Czas trwania badania określony w pkt. 2.9 może zostać wydłużony, jeżeli liczba Uczestników nie pozwoli na osiągnięcie wyników istotnych statystycznie.

§ 3. Warunki uczestnictwa w Badaniu

3.1 W celu zgłoszenia swojego udziału w Badaniu Uczestnik musi:

3.1.1 Wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie https://badanie.workate.pl/.

3.1.2 Przesłać film na adres e-mail snap@workate.pl.

3.1.3 Po przesłaniu pierwszego filmu i uzyskaniu dodatkowych instrukcji od Organizatora przesłać drugi film na adres e-mail snap@workate.pl maksymalnie do dnia 22.08.2022 r. do godz. 23:59.

§ 4. Przebieg Badania

4.1 Zgłoszenia do Badania Uczestnicy mogą składać od dnia 01.08.2022 r. od godz. 9:00 do dnia 22.08.2022 r. do godz. 23:59. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. na skutek awarii łączy internetowych lub systemu Uczestnika.


4.2 Uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach Badania drogą mailową w dniu 31.08.2022.


4.3 Spośród Uczestników Jury wybierze Zwycięzców I, II i III miejsca, którzy przygotowali w ocenie Jury najlepsze filmy i przesłali je w wyznaczonym terminie.


4.4 Zwycięzcy I, II i III miejsca w Badaniu nagrodzeni zostaną Nagrodami zgodnie z pkt. 5.1 z paragrafu 5.


4.5 Lista Zwycięzców zostanie opublikowana na fanpage’u Workate (https://www.facebook.com/we.are.workate) do dnia 31.08.2022.


4.6 Etap zgłoszeń określony w pkt. 4.1 może zostać wydłużony, jeżeli liczba Uczestników nie pozwoli na osiągnięcie wyników istotnych statystycznie. Spowoduje to też adekwatne przesunięcie pozostałych terminów określonych w pkt. 4.2 i 4.5.

§ 5. Rozstrzygnięcie Badania i nagrody

5.1 Nagrodami dla Zwycięzców I, II i III miejsca w Badaniu są odpowiednio:

  • I miejsce – Kamera GoPro Hero 8 Black
  • II miejsce – Smartwatch Huawei Watch Fit 2
  • III miejsce – Voucher Google Play o wartości 290 zł

5.2 Do Nagród, jeśli ich wartości przekroczy kwotę zwolnioną z podatku dochodowego, zostanie przyznana przez Organizatora dodatkowa nagroda pieniężna o równowartości podatku jaki Zwycięzca jest zobowiązany zapłacić z tytułu wygranej w Badaniu. Organizator pobierze od Zwycięzcy Badania podatek dochodowy od przyznanej Nagrody i odprowadzi tę kwotę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na konto bankowe właściwego Urzędu Skarbowego. W celu realizacji przez Organizatora zobowiązania określonego w zdaniu poprzednim, Zwycięzca prześle Organizatorowi, w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia go o przyznaniu Nagrody, dane niezbędne do sporządzenia deklaracji podatkowej (imię, nazwisko, adres zameldowania, numer i seria dowodu osobistego, nr PESEL). Wskazana w zdaniu poprzednim nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora przed wydaniem danej Nagrody Zwycięzcy.


5.3 Nagroda w Badaniu zostanie wydana Uczestnikowi, na wskazany przez niego rachunek bankowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwycięzcy Badania nie mogą przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie. Nagroda zostanie wypłacona po uprzednim wypełnieniu właściwego formularza, który zostanie przekazany przez Organizatora.


5.4 Uczestnicy w tym w szczególności Zwycięzcy Badania zobowiązują się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego przesłanych filmów lub z tytułu ich niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.

§ 6. Wykorzystanie filmów, prawa autorski

6.1 Przystępując do Badania Uczestnik oświadcza, że przesłane przez niego filmy stanowią jego wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa, oraz że są one nowe i oryginalne oraz nigdzie wcześniej niepublikowane.


6.2 Uczestnik oświadcza, że przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora w razie nieposiadania uprawnień do nadesłanych filmów bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.


6.3 Uczestnik oświadcza, że:

6.3.1 zapoznał się z Regulaminem Badania oraz akceptuje jego wszelkie postanowienia;


6.3.2 dane podane w Zgłoszeniu do Badania są zgodne z prawdą, a ich przetwarzanie przez Organizatora będzie zgodne z prawem i nie naruszy prawa ani jakichkolwiek praw osób trzecich;


6.3.3 przysługują mu prawa do przesłanych filmów;


6.3.4 udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na przechowywanie przesłanych filmów oraz korzystanie z nich i rozporządzanie nimi w następujących celach: we wszelkich związanych z Badaniem działaniach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, które obejmować mogą w szczególności wyprodukowane i rozpowszechnianie wydawnictw papierowych (w tym katalogów) oraz płyt CD zawierających przesłane filmy, publiczne wystawy, pokazy i prezentacje publiczne, publiczne udostępnianie na stronach internetowych oraz w innych sieciach, w tym telefonii mobilnej, publiczne wyświetlanie, odtwarzanie i nadawanie i remitowanie audycji, filmów i prezentacji o Badaniu, publikowanie w Prasie w związku z informowaniem o Badaniu; w celach szkoleniowych i muzealnych, obejmujących m. in. prezentację w ramach szkoleń i prelekcji oraz publiczne wystawienie i prezentowanie w salach ekspozycyjnych, udostępnianie w katalogach i archiwach, wraz z prawem do korzystania z dowolnych fragmentów filmów i dokonywania w nich zmian wynikających z opracowania redakcyjnego lub niezbędnych z punktu widzenia celów informacyjnych i promocyjnych Badania, oraz zestawiania z innymi materiałami;


6.3.5 przyznaje Organizatorowi prawo do korzystania z przesłanych filmów na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym wszystkich wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności: utrwalanie (zapisu) we wszystkich dostępnych formach (fotografia, audio, wideo) – zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu – wprowadzania do pamięci komputera – publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez Internet, publicznego odtwarzania, publicznego wyświetlania, nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji. Licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony, w zamian za możliwość uczestniczenia w Badaniu;

6.4 Uczestnik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość powyższych oświadczeń.


6.5. Uczestnik zgłaszając się do Badania, jednocześnie przenosi na Organizatora wszelkie, przysługujące mu prawa autorskie do przesłanych filmów.

§ 7. Postępowanie odwoławcze

7.1 Uczestnik ma prawo do zgłoszenia odwołania od decyzji Jury, na piśmie w ciągu 7 dni odpowiednio od dnia poinformowania go o wynikach na adres Organizatora. Złożone po upływie tego terminu odwołania zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Odwołanie musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.


7.2 Skutecznie wniesione odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania przez Organizatora. O wynikach postępowania odwoławczego Organizatora powiadomi pisemnie wnioskodawcę.


7.3 We wszystkich sprawach dotyczących Badania, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.


7.4 Ewentualne spory między Uczestnikami, a Organizatorem będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a jeśli na tej drodze nie dojdzie do porozumienia, właściwym do ich rozpoznania będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

§ 8. Dane osobowe

8.1 Administratorem danych osobowych Uczestników Badania (dalej jako „Dane Osobowe”), jest Organizator. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej “RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.


8.2 Dane Osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora za zgodą osoby, której dane dotyczą w celach związanych z organizacją Badania, w tym m. in. w celu ustalenia Zwycięzców, ogłoszenia wyników zgodnie z paragrafem 5 Regulaminu oraz wydania Nagród Zwycięzcom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także w celach związanych z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Organizatora takich jak rozpatrywanie ewentualnych odwołań Uczestników i cele dowodowe na potrzeby obrony w sprawach dotyczących roszczeń związanych z Badaniem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane Zwycięzców będą także przetwarzane w celu wykonania obowiązków podatkowych w zakresie potrącenia i opłacenia stosownego podatku od Nagrody w Badaniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane w postaci zanonimizowanych zestawień mogą być przetwarzane również w celach analitycznych i statystycznych. Anonimizacja oznacza, że dane Uczestników zostaną zmodyfikowane w taki sposób, że Uczestników, których dane dotyczą, nie będzie można już dłużej zidentyfikować. Zestawienia statystyczne nie będą zatem zawierały Danych Osobowych Uczestników.


8.3 Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora, banki w zakresie niezbędnym do wypłaty Nagrody Zwycięzcy, a także usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Organizatora oraz ich upoważnieni pracownicy. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko ci odbiorcy, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.


8.4 Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Badania i rozpatrywania ich ewentualnych roszczeń. Dane osobowe Uczestnika składającego odwołanie będą przechowywane przez okres niezbędny dla rozpatrzenia odwołania. W przypadku Danych Osobowych Zwycięzców przetwarzanych w celu wywiązania się przez Organizatora z obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, dane te będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa dotyczący przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej w celu udokumentowania wywiązania się ze zobowiązań publicznoprawnych.


8.5 Podanie Danych Osobowych wskazanych przez Organizatora jako dane wymagane jest niezbędne w celu zgłoszenia swojego udziału w Badaniu lub złożenia odwołania od decyzji Jury z uwagi na fakt, iż dane te są niezbędne Organizatorowi dla prawidłowego przeprowadzenia Badania lub rozpatrzenia odwołania Uczestnika. W przypadku Zwycięzców obowiązek podania danych osobowych w celu potrącenia i opłacenia stosownego podatku od Nagrody w Badaniu wynika z przepisów podatkowych. W przypadku, gdy Uczestnik odmówi podania danych, Organizator będzie miał prawo wykluczyć go z Badania i odmówić wydania mu Nagrody. Członkowie zespołu są zobowiązani do poinformowania Organizatora o jakiejkolwiek zmianie ich Danych Osobowych.


8.6 Uczestnik Badania może skorzystać wobec Organizatora z następujących praw:

8.6.1 Prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),


8.6.2 Prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem osoby, której dane dotyczą przetwarzanie jej danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce ona aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są jej potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),


8.6.3 Prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania tych danych, które odbywało się w oparciu o przesłankę jego zgody i miało miejsce przed skorzystaniem przez niego z prawa do wycofania zgody,


8.6.4 Prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),


8.6.5 Prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko Danych Osobowych dostarczonych Organizatorowi przez osobę, której dane dotyczą i mających postać elektroniczną, dla których podstawą przetwarzania jest zgody tej osoby.


8.6.6 Prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

8.7 W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Organizatorem kierując korespondencję na adres jego siedziby lub adres poczty elektronicznej powołanego przez Organizatora Inspektora Ochrony Danych (kontakt do IOD: rodo@jamano.pl). Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Organizatora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej Danych Osobowych przez Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 9. Postanowienia końcowe

9.1 Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Badania w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://badanie.workate.pl/regulamin.


9.2 Skrócony opis zasad przeprowadzenia Badania może znajdować się na stronach internetowych Organizatora lub na materiałach reklamowych lub promocyjnych. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.


9.3 Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o wykluczeniu go z Badania i/lub utracie przez tego Uczestnika prawa do Nagrody.


9.4 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Badaniu.